I accept and continue
Informacje dotyczące danych osobowych ? informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Niniejszym informujemy, że:

 • Administratorami działającymi na zasadzie współadministrowania Pana/Pani danych osobowych podanych w zapytaniu dotyczącym oferty, podczas kontaktu związanego z zapytaniem dotyczącym oferty, podczas wstępnej rezerwacji nieruchomości lub w formularzu marketingowym (jeśli był wypełniany) są:
  ?ECO-CLASSIC? Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  oraz spółki celowe powołane przez w/w spółkę do realizacji poszczególnych inwestycji:
  - ?Invest-Bud I? sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - ?Obrzeżna 11? sp. z o. o. w Warszawie- (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - ?Cedrowa? sp. z o. o. w Warszawie -,(02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - ?Przy Arsenale? sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - ?ECO 15? sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  dalej wspólnie jako ADO.
  ADO realizują wspólny cel jakim jest umożliwienie mi zapoznanie się z ofertą inwestycyjną podmiotów z Grupy ECO-Classic sp. z o. o. oraz prowadzenie komunikacji, w tym komunikacji marketingowej związanej z określonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi przez podmioty z w/w Grupy.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez ADO:
  • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości ? podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;
  • w przypadku gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę i  w zależności od rodzaju udzielonych przez Pana/Panią zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z at. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
  • w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO ? podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe będą:
  • przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem dotyczącym oferty, ze wstępną rezerwacją nieruchomości;
  • przetwarzane i przechowywane w w celu przesyłania/przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie takich informacji;
  • przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą ? przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody marketingowej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogę wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości na adres eco-classic@grupa-eco.pl
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak:
  • niezbędne do kontaktu w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym oferty lub do dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości; brak podania danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty w określony sposób, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości;
  • w określonym zakresie niezbędne do podejmowania działań marketingowych, na które wyraził/a Pan/Pani zgody marketingowe. Brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia działań marketingowych zgodnych z udzielonymi przez Pana/Panią zgodami.
 • Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • ADO ustalili, że:
  • obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pana/Pani osoby przez ?ECO-CLASSIC? Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie;
  • za umożliwienie Panu/Pani wykonywania praw związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest ?ECO-CLASSIC? Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie niezależnie od tego może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych współadministratorów.
  • ADO ustalili wspólny punkt kontaktowy, tj.: 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl

Uzgodnienia ADO mogą być Panu/Pani udostępnione na Pana/Pani życzenie między innymi poprzez przesłanie ich na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.


Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
We have been a trailblazing developer on the apartment market in Warsaw

We have been a trailblazing developer on the apartment market in Warsaw

The luxury homes we built, that is Pod Orłem (Under the Eagle) Villa near Wilanowska Metro Station or Merlini Villa by the Warszawianka swimming pools complex were the first in Warsaw, true apartment buildings with luxuriously finished common areas, central reception areas, apartments and penthouses with above-average floor space or a swimming pool situated in the building.

Other prestigious residential facilities completed by ECO-Classic in Warsaw include Rezydencja Południowa (Southern Villa), Rezydencja Canaletto (Canaletto Villa) or luxury TRIO Apartamenty (TRIO Apartments) building in the very center of Warsaw.

However, ECO-Classic is involved not only in development of exclusive apartment buildings. Our portfolio includes also large, elegant projects developed with the comfort of families in mind, such as Bobrowiecka 3 and Czerska 18 residential complexes built in the Mokotów District, and the Hubertus housing estate inspired by small-town atmosphere, which neighbors the new office part of Warsaw in the Służewiec District.

Many of our projects inspired development of the areas where they were implemented. We were the first developer to start a residential project in Służewiec, which is an office district of Warsaw. Our projects at Bobrowiecka or TRIO Apartamenty at Stawki 2A in Warsaw triggered implementation of numerous further projects.

20210620-ECO-016.jpg 20210621-ECO-407.jpg 20210621-ECO-419.jpg 20210621-ECO-391.jpg 20210621-ECO-374.jpg 20210621-ECO-466.jpg MG_0103_copy.jpg MG_0217_copy.jpg MG_0190.jpg MG_0142_copy.jpg MG_0150_copy.jpg
wm1.jpg wm2.jpg wm5.png wm6.jpg wm7.jpg Lot_ptaka_EVI_003.jpg

hub3.jpg hub2_.jpg 1244441766010440-20160910-Hubertus-395.jpg 20160907-Hubertus-263.jpg 20150625_WJF_6425_ed.jpg
Trio_01.jpg Trio_02.jpg Trio_03.jpg Trio_04.jpg Trio_07.jpg TRIO-01-2014.jpg TRIO-08-2014.jpg TRIO-11-2014.jpg hol_1duzy.jpg hol_2_duzy.jpg

TRIO Apartments

Warsaw, Stawki 2 A

Completion of construction: 1st quarter of 2010

 

TRIO Apartments is one of the most prestigious Warsaw investments. It is distinguished by its characteristic triangular shape and a magnificent view of the Warsaw skyline. Thanks to its attractive downtown location and the proximity of business and conference centers, embassies and one of the most beautiful European parks - Krasiński's garden attracts city connoisseurs, a comfortable lifestyle and businessmen looking for luxurious conditions for their companies.

TRIO Apartments are the winners of many awards and distinctions, including. Best Residential Development 2010 and TOP Builder.

Apartamenty Kępa Redłowska (Kępa Redłowska Apartments) Gdynia, Redłowo District, Powstania Styczniowego 18-26

This cozy apartment complex consists of five buildings. Their architectural shapes have been largely determined by natural, variable topography. The difference between the highest (Parkowe Hill) and the lowest points is ca. 12 meters. As an area of special beauty and scenic and natural values, the Parkowe Hill is an exceptional garden and a leisure venue for the residents.

Construction completed in: July 2010

Redlowo_01_m.jpg Redlowo_02_m.jpg Redlowo_27_m.jpg Redlowo_32.jpg Redlowo_04.jpg balia_.PNG
Bobrowiecka_02_m.jpg Bobrowiecka.PNG

Bobrowiecka Warsaw, Mokotów District, Bobrowiecka 3

Bobrowiecka 3 is another modern residential complex built in the Lower Mokotów District, comprising 510 flats and commercial units. The siting of the complex at Bobrowiecka Street does not only provide the residents with easy and fast transport to any district of Warsaw, but also, due to the isolation of the building from busy arteries, guarantees comfort of living away from the noise to enjoy the peace and quiet of their own place.

The location is also very attractive to all enthusiasts of active outdoor leisure. An advantage of the apartments is the proximity of parks in the Mokotów District, the Czerniakowskie Lake Reserve and multiple bicycle routes and the Warszawianka Water Park.

Construction completed in: Q3 2008

Czerska 18 Warsaw, Mokotów District, Czerska 18

Czerska 18 is a modern residential complex in the Lower Mokotów District. The project is characterized by a cascade form (4 to 10 stories) and particular attention to architectural detail.

The gated, closed off housing estate with an internal patio with greenery and a convenient underground garage comprises 450 new apartments with diverse functional spaces. Czerska 18 is another very successful residential and apartment project completed by ECO-Classic in Warsaw.

Construction completed in: Q3 2005

Czerska_01_m.jpg Czerska_10_m.jpg czerska2.PNG czerska1.PNG czerska.PNG
Apartamenty_PO_06_m.jpg Apartamenty_PO_01_m.jpg Apartamenty_PO_09_m.jpg

Apartamenty Przyorle (Przyorle Apartments) Warsaw, Mokotów District, Bukowińska 22b

Przyorle Apartments is another project implemented in the Mokotów District in Warsaw, in the immediate vicinity of Wilanowska Metro Station. The building comprises one hundred dwelling units and apartments of varying various floor space. Multiple commercial units are located on the ground floor. An elegant lobby with a central reception area adjoining elevator halls provides convenience and security to the residents.

Construction completed in: Q3 2004

Kliwer (The Jib) ? Office Building Warsaw, Mokotów District, Bukowińska 22B

The building was designed as a continuation of the residential part, that is Przyorle Apartments. Kliwer is a synonym of high quality on the office space market in Warsaw. Perfectly situated and boasting an arresting design, with a distinctive dynamic shape, the office building offers more than 6,000 sq.m. of comfortable office space on 12 stories well lit with natural light.

Construction completed in: Q2 2004

Kliwer_01_m.jpg Kliwer_04_m.jpg kliwer3.PNG kliwer2.PNG kliwer.PNG
merliniego.PNG MerliniegoMieszk_06_m.jpg merliniego1.PNG MerliniegoMieszk_05_m.jpg

Rezydencja Merliniego (Merlini Villa) Warsaw, Mokotów District, Merliniego 5

Merlini Villa is one of the most exclusive apartment buildings in Warsaw. The Villa houses only 35 apartments. There is a security and monitoring post on the ground floor, and the top stories comprise apartments with terraces and conservatories.

Built in the very heart of the old Mokotów District, Merlini Apartments refer to the most outstanding achievements of the interwar period in terms of architecture and reflect the essence of the best features of buildings from that period. The distinctive façade harmoniously combines stately elegance of sandstone cladding and mahogany joinery with the modern look of stainless steel and aluminum.

Construction completed in: Q2 2003

Merlini ? Office Part Warsaw, Mokotów District, Merliniego 5

Merlini is the first office project completed in Warsaw by ECO-Classic. The building is situated at the main traffic artery of Warsaw, namely Puławska Street, which guarantees excellent access to transportation for the tenants, and an outstanding exposure for the offices and companies.

Companies who appreciate the prestige of an exceptional place, the unique style of architecture and the functionality of spatial and technical solutions have situated their offices in this extraordinary location.

Construction completed in: Q2 2003

merlini.PNG merlini2.PNG merlini3.PNG MerliniegoBiura_04_m.jpg MerliniegoBiura_09_m.jpg
RezPoludniowa_01_m.jpg RezPoludniowa_06_m.jpg poludniowa1.PNG poludniowa.PNG

Rezydencja Południowa (Southern Villa) Warsaw, Ursynów District, Wąwozowa 20

Southern Villa is a building with 230 dwelling units, built near the green areas of the Kabacki Forest and the Natolin Park Reserve. The residents of the building can enjoy a complex of swimming pools where sea salt is used for water treatment purposes. Another important advantage is fast and efficient transport by metro to and from the center of Warsaw.

Commercial units and offices occupy the ground floors and parts of the first floor. On the top floors there are duplex apartments with a panoramic view of Warsaw.

Construction completed in: Q2 2002

Słoneczna Polana (Sunny Glade) Warsaw, Wawer District, Dzięcieliny 3

Sunny Glade is a modern, 3-story residential complex built in Warsaw, in the direct vicinity of the Mazovian Landscape Park.

Sunny Glade houses 97 dwelling units of varying floor space. The building has its own patio and an underground garage, an amenity that only few buildings in Warsaw can boast. The project was designed to satisfy the needs of families looking for a quiet flat on the outskirts of Warsaw, and for quality at a reasonable price.

Construction completed in: Q2 2000

SlonecznaPolana_02_m.jpg SlonecznaPolana_11_m.jpg polana.PNG
Pod_Orlem_10_kadrowane.jpg Pod_Orlem_10_m.jpg orl3.PNG orl2.PNG orl.PNG

Rezydencja Pod Orłem (Under the Eagle Villa) Warsaw, Mokotów District, Bukowińska 24A

The Under the Eagle Villa was the first project in Poland that met the European standards for an apartment building. As early as almost 20 years ago ECO Classic decided to provide the building with a central reception area, a gym, a swimming pool and a three-level underground garage. Until today the distinctive form of the Under the Eagle Villa has been one of the dominant landscape features in the Mokotów District, and the flats and apartments in the building have been synonyms of high quality and comfort.

Construction completed in: Q2 1999

Rezydencja Canaletto (Canaletto Villa) Warsaw, Praga District, Panieńska 7, 9

Canaletto Villa is the first project implemented by ECO-Classic as a developer. It is the first apartment building in Warsaw. It was built almost in the very center of the capital city, in the vicinity of Solidarności Avenue, which is one of the most important streets in the city, but at the same time in a green and quiet part of Warsaw. The apartment building neighbors the Praski Park, and a magnificent view of the Vistula River and of the Old Town stretches beyond the windows of the apartments.

The 8-story building incorporates a central reception area and an underground garage, which was a rarity at the time when the building was erected.

The ground floor comprises commercial units.

Construction completed in: Q2 1995

Canaletto_01.jpg Canaletto_03.jpg Canaletto_04.jpg Canaletto_08.jpg Canaletto_09.jpg