Akceptuję i przechodzę do serwisu
Informacje dotyczące danych osobowych ? informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Niniejszym informujemy, że:

 • Administratorami działającymi na zasadzie współadministrowania Pana/Pani danych osobowych podanych w zapytaniu dotyczącym oferty, podczas kontaktu związanego z zapytaniem dotyczącym oferty, podczas wstępnej rezerwacji nieruchomości lub w formularzu marketingowym (jeśli był wypełniany) są:
  ?ECO-CLASSIC? Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  oraz spółki celowe powołane przez w/w spółkę do realizacji poszczególnych inwestycji:
  - ?Invest-Bud I? sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - ?Obrzeżna 11? sp. z o. o. w Warszawie- (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - ?Cedrowa? sp. z o. o. w Warszawie -,(02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - ?Przy Arsenale? sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - ?Moja Północna? sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - ECO 23 sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  dalej wspólnie jako ADO.
  ADO realizują wspólny cel jakim jest umożliwienie mi zapoznanie się z ofertą inwestycyjną podmiotów z Grupy ECO-Classic sp. z o. o. oraz prowadzenie komunikacji, w tym komunikacji marketingowej związanej z określonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi przez podmioty z w/w Grupy.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez ADO:
  • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości ? podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;
  • w przypadku gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę i  w zależności od rodzaju udzielonych przez Pana/Panią zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z at. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
  • w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO ? podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe będą:
  • przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem dotyczącym oferty, ze wstępną rezerwacją nieruchomości;
  • przetwarzane i przechowywane w w celu przesyłania/przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie takich informacji;
  • przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą ? przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody marketingowej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogę wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości na adres rodo@grupa-eco.pl
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak:
  • niezbędne do kontaktu w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym oferty lub do dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości; brak podania danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty w określony sposób, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości;
  • w określonym zakresie niezbędne do podejmowania działań marketingowych, na które wyraził/a Pan/Pani zgody marketingowe. Brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia działań marketingowych zgodnych z udzielonymi przez Pana/Panią zgodami.
 • Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • ADO ustalili, że:
  • obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pana/Pani osoby przez ?ECO-CLASSIC? Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie;
  • za umożliwienie Panu/Pani wykonywania praw związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest ?ECO-CLASSIC? Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie niezależnie od tego może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych współadministratorów.
  • ADO ustalili wspólny punkt kontaktowy, tj.: 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl

Uzgodnienia ADO mogą być Panu/Pani udostępnione na Pana/Pani życzenie między innymi poprzez przesłanie ich na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.


Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
Nagrody i wyróżnienia ECO-Classic

Nagrody i wyróżnienia ECO-Classic

Potwierdzeniem wysokiej jakości mieszkań i apartamentów oraz wiarygodności dewelopera ECO-Classic są przyznane nam nagrody i wyróżnienia oraz  wysokie pozycje w publikowanych przez opiniotwórcze media rankingach.

 

Najważniejsze z nich to:

- 2010 r. nasza nowa, luksusowa inwestycja mieszkaniowa – wybudowane w Warszawie apartamenty „TRIO” zdobyły dwa prestiżowe tytuły: Best Residential Development i TOP Builder;

- 2010 r. 5 miejsce w opublikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna zestawieniu firm najchętniej obsługiwanych przez banki deweloperów, wyprzedzając m.in. LC Corp, BRE Locum, Ronson i Echo Investment;

- 2006 r. IV miejsce w Plebiscycie Mieszkańców Nowych Domów i Mieszkań, w kategorii rzetelność wśród deweloperów;

- 2005 r. II miejsce w ogólnopolskim rankingu firm deweloperskich przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita”.

A oto pełna lista wyróżnień i nagród przyznanych naszej firmie:

Rok 2016

•I miejsce wśród inwestycji Trójmiasta i III wśród wszystkich inwestycji w Polsce w rankingu „Najlepsza Inwestycja” organizowanego przez portal Rynek Pierwotny

 

Rok 2015

•Osiedle Wolne Miasto wyróżnione wśród najciekawszych inwestycji mieszkaniowych w rankingu tygodnika Gazeta Finansowa.

•Inwestycje: TRIO Apartamenty, osiedle Hubertus i osiedle Wolne Miasto zakwalifikowane zostały do II etapu konkursu Ministerstwa Ochrony Środowiska Projekt: Przestrzeń w kategorii budownictwo wielorodzinne.

•Inwestycje Wolne Miasto i Apartamenty Kępa Redłowska wyróżnione tytułem „Mieszkanie Roku 2014/15”.

 

Rok 2014

•Hubertus przyjazny rodzinom.

W sondzie przeprowadzonej przez dziennik Metro wśród rodziców mieszkających na nowych warszawskich osiedlach, przestrzeń oraz place zabaw przygotowane na osiedlu Hubertus zyskały opinię przyjaznych dzieciom.

•ECO-Classic pierwszym w Polsce deweloperem z tytułem „Firma na pTAK”.

•Inwestycje ECO-Classic w Warszawie i Gdańsku - inwestycjami przyjaznymi ptakom. 

Wyróżnienie przyznane przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie w uznaniu za odpowiedzialne gospodarowanie zasobami przyrody, wkład w ochronę środowiska naturalnego oraz troskę o zachowanie różnorodności biologicznej flory i fauny, a szczególnie ptaków żyjących na terenach inwestycyjnych dewelopera.

 

Rok 2013

•ECO-Classic uhonorowana tytułem „Firma Przyjazna Sztuce” w plebiscycie magazynu Art&Business. 

Jury złożone z artystów, przedstawicieli świata biznesu i dziennikarzy doceniło zaangażowanie dewelopera w promocję i wspieranie aktywności kulturalnych i artystycznych.

 

Rok 2012:

•ECO-Classic wśród 50 najlepszych w deweloperów mieszkaniowych Europy Środkowo-Wschodniej wg raportu CIJ Journal „TOP 50 Since the Crisis. CEE TOP Residential Developers: 2008-2012”.

•TRIO Apartamenty wśród „Najciekawszych Inwestycji 2012” wg raportu specjalnego Home&Market, Gentleman i Gazety Finansowej.

•ECO-Classic nominowana do tytułu BEST RESIDENTIAL DEVELOPER w konkursie CEE CIJ Residential Awards. 

•TRIO Apartamenty i Apartamenty Kępa Redłowska nominowane do tytułu BEST LUXURY MULTIFAMILY DEVELOPMENT dla obiektów ukończonych w latach 2010-2012 w konkursie CEE CIJ Residential Awards.

A oto pełna lista wyróżnień i nagród przyznanych naszej firmie:
Wolne-Miasto---Najlepsza-Inwestycja---Trojmiasto.jpg DSC_0035.jpg DSC_0114.jpg DSC_0016.jpg IMG_1430m.jpg IMG_1365m.jpg nagrody1.PNG nagrody.PNG nagrody_eco2.PNG nagrody_eco1.PNG nagrody_eco.PNG

Pozostałe nagrody

Rok 2011:

•ECO-Classic wśród najlepszych polskich deweloperów w Raporcie Specjalnym „Najlepszy Deweloper 2011” magazynów Home&Market, Gentleman, Gazeta Finansowa.

•TRIO Apartamenty wyróżnione w Raporcie Specjalnym „Najbardziej Prestiżowy Adres Warszawy” magazynów Home&Market, Gentleman, Gazeta Finansowa.

•ECO-Classic wśród najlepszych europejskich deweloperów mieszkaniowych w latach 2000-2010 wg raportu CIJ Journal „TOP 50 Residential Developers in CEE: 2000 -2010”.

 

Rok 2010:

•ECO-Classic uzyskuje V pozycję w opublikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna zestawieniu deweloperów najchętniej obsługiwanych przez banki.

•TRIO Apartamenty zwycięzcą konkursu CIJ Award 2010 i zdobywcą tytułu „BEST RESIDENTIAL DEVELOPMENT 2010”.    

•TRIO Apartamenty laureatem konkursu TOP Builder 2011 i zdobywcą statuetki TOP Builder w kategorii „Inwestycje”.

 

Rok 2006:

•ECO-Classic zdobywa IV miejsce w kategorii "Rzetelność" wśród deweloperów, którzy w latach 2003-2005 oddali do użytku ponad 400 mieszkań w III edycji Plebiscytu Mieszkańców Nowych Domów i Mieszkań.

 

Rok 2005:

•ECO-Classic zajmuje II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Firm Deweloperskich dziennika „Rzeczpospolita”.

 

Rok 2003

•ECO-Classic wyróżniona w konkursie na Najpiękniejszy Budynek Ursynowa. Deweloper otrzymuje statuetkę Złoty Żuraw 2002 za realizację inwestycji przy ulicy Wąwozowej 20.